Hoofd- » bpd » De invloed van psychoanalyse op het gebied van psychologie

De invloed van psychoanalyse op het gebied van psychologie

bpd : De invloed van psychoanalyse op het gebied van psychologie
Psychoanalyse wordt gedefinieerd als een verzameling psychologische theorieën en therapeutische technieken die hun oorsprong vinden in het werk en de theorieën van Sigmund Freud. Het kernidee in het centrum van de psychoanalyse is het geloof dat alle mensen onbewuste gedachten, gevoelens, verlangens en herinneringen bezitten. Door de inhoud van het onbewuste bewust te maken, kunnen mensen dan catharsis ervaren en inzicht krijgen in hun huidige gemoedstoestand. Door dit proces kunnen mensen dan verlichting vinden van psychische stoornissen en angst.

Basisprincipes

 • De manier waarop mensen zich gedragen wordt beïnvloed door hun onbewuste drijfveren
 • De ontwikkeling van de persoonlijkheid wordt sterk beïnvloed door de gebeurtenissen in de vroege kinderjaren; Freud suggereerde dat persoonlijkheid grotendeels in steen was gezet toen hij vijf jaar oud was.
 • Informatie uit het onbewuste in het bewustzijn brengen kan leiden tot catharsis en mensen in staat stellen het probleem aan te pakken
 • Mensen gebruiken een aantal verdedigingsmechanismen om zichzelf te beschermen tegen informatie in het onbewuste
 • Emotionele en psychische problemen zoals depressie en angst zijn vaak geworteld in conflicten tussen de bewuste en onbewuste geest
 • Een ervaren analist kan helpen bepaalde aspecten van het onbewuste onder de aandacht te brengen door een aantal psychoanalytische strategieën te gebruiken, zoals droomanalyse en vrije associatie

Geschiedenis

Sigmund Freud was de grondlegger van de psychoanalyse en de psychodynamische benadering van psychologie. Deze gedachtegang benadrukte de invloed van de onbewuste geest op gedrag. Freud geloofde dat de menselijke geest uit drie elementen bestond: het id, het ego en het superego.

Freuds theorieën over psychoseksuele stadia, het onbewuste en droomsymboliek blijven een populair onderwerp onder zowel psychologen als leken, ondanks het feit dat zijn werk tegenwoordig door velen sceptisch wordt bekeken.

Veel van Freuds observaties en theorieën waren gebaseerd op klinische gevallen en case studies, waardoor zijn bevindingen moeilijk te generaliseren waren voor een grotere populatie. Hoe dan ook, de theorieën van Freud hebben de manier waarop we over de menselijke geest en gedrag denken veranderd en hebben een blijvende indruk achtergelaten op psychologie en cultuur.

Een andere theoreticus geassocieerd met psychoanalyse is Erik Erikson. Erikson ging dieper in op Freuds theorieën en benadrukte het belang van groei gedurende de hele levensduur. Erikson's psychosociale stadiumtheorie van persoonlijkheid blijft invloedrijk vandaag in ons begrip van menselijke ontwikkeling.

Volgens de American Psychoanalytic Association helpt psychoanalyse mensen zichzelf te begrijpen door de impulsen te verkennen die ze vaak niet herkennen omdat ze verborgen zijn in het onbewuste. Tegenwoordig omvat psychoanalyse niet alleen psychoanalytische therapie, maar past het ook psychoanalyse toe (die psychoanalytische principes toepast op situaties en situaties in de praktijk), evenals neuro-psychoanalyse (die neurowetenschap toepaste op psychoanalytische onderwerpen zoals dromen en repressie).

Hoewel traditionele Freudiaanse benaderingen misschien uit de gratie zijn geraakt, benadrukken moderne benaderingen van psychoanalytische therapie een niet-oordelende en empathische benadering.

Cliënten kunnen zich veilig voelen terwijl ze gevoelens, verlangens, herinneringen en stressoren onderzoeken die kunnen leiden tot psychische problemen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het zelfonderzoek dat wordt gebruikt in het psychoanalytische proces kan bijdragen aan de emotionele groei op de lange termijn.

Belangrijke mijlpalen

 • 1856 - Sigmund Freud werd geboren
 • 1886 - Freud begon eerst met het verstrekken van therapie
 • 1892 - Josef Breuer beschreef het geval van Anna O aan Freud
 • 1895 - Anna Freud werd geboren
 • 1900 - Sigmund Freud publiceerde zijn boek The Interpretation of Dreams
 • 1896 - Sigmund Freud bedacht eerst de term psychoanalyse
 • 1907 - De Vienna Psychoanalytic Society werd opgericht
 • 1908 - De eerste internationale bijeenkomst van psychoanalytici werd gehouden
 • 1909 - Freud maakte zijn eerste en enige reis naar de Verenigde Staten
 • 1913 - Jung brak van Freud en psychoanalyse
 • 1936 - De Vienna Psychoanalytic Society werd omgedoopt tot de International Psychoanalytic Association
 • 1939 - Sigmund Freud stierf in Londen na een lang gevecht met mondkanker

Grote denkers

Sigmund Freud was de grondlegger van de psychoanalyse, maar andere denkers, waaronder zijn eigen dochter Anna Freud, lieten ook een belangrijk deel van het veld achter toen het groeide en evolueerde. Sommige van deze belangrijke theoretici waren Erik Erikson, Erich Fromm en Carl Jung.

Andere belangrijke psychoanalytici zijn Karl Abraham, Otto Rank, John Bowlby, Melanie Klein, Karen Horney en Sabina Spielrein.

Belangrijkste ideeën

Psychoanalyse omvat ook een aantal verschillende termen en ideeën met betrekking tot de geest, persoonlijkheid en behandeling.

Case Studies

Een case study wordt gedefinieerd als een diepgaande studie van één persoon. Enkele van de beroemdste casestudies van Freud zijn Dora, Little Hans en Anna O. en hadden een krachtige invloed op de ontwikkeling van zijn psychoanalytische theorie.

In een case study probeert de onderzoeker heel intens naar elk aspect van het leven van een individu te kijken. Door de persoon zo nauwkeurig te bestuderen, hoopt de onderzoeker inzicht te krijgen in hoe de geschiedenis van die persoon bijdraagt ​​aan zijn huidige gedrag. Hoewel de hoop is dat de inzichten die tijdens een case study zijn opgedaan, ook op anderen van toepassing kunnen zijn, is het vaak moeilijk om de resultaten te generaliseren omdat case studies zo subjectief zijn.

De bewuste en onbewuste geest

Het onbewuste omvat alle dingen die buiten ons bewuste bewustzijn liggen. Dit kunnen herinneringen uit de vroege kinderjaren zijn, geheime verlangens en verborgen drijfveren. Volgens Freud bevat het onbewuste dingen die onaangenaam of zelfs sociaal onaanvaardbaar kunnen zijn. Omdat deze dingen pijn of conflicten kunnen veroorzaken, worden ze begraven in het onbewuste.

Hoewel deze gedachten, herinneringen en driften buiten ons bewustzijn vallen, blijven ze van invloed op de manier waarop we denken, handelen en ons gedragen. In sommige gevallen kunnen de dingen buiten ons bewustzijn het gedrag op negatieve manieren beïnvloeden en tot psychische nood leiden.

De bewuste geest omvat alles wat zich binnen ons bewustzijn bevindt. De inhoud van de bewuste geest zijn de dingen waarvan we ons bewust zijn of die we ons gemakkelijk bewust kunnen maken.

De Id, Ego en Superego

Id : Freud geloofde dat persoonlijkheid uit drie sleutelelementen bestond. De eerste die tevoorschijn komt, staat bekend als de id. De id bevat alle onbewuste, basale en primaire driften.

Ego: Het tweede aspect van persoonlijkheid dat naar voren komt, staat bekend als het ego. Dit is het deel van de persoonlijkheid dat moet omgaan met de eisen van de realiteit. Het helpt de driften van de ID te beheersen en zorgt ervoor dat we ons op realistische en acceptabele manieren gedragen. In plaats van gedrag te vertonen dat is ontworpen om aan onze wensen en behoeften te voldoen, dwingt het ego ons om onze behoeften te vervullen op manieren die sociaal aanvaardbaar en realistisch zijn. Naast het beheersen van de eisen van de identiteit, helpt het ego ook een evenwicht te vinden tussen onze basisbehoeften, onze idealen en realiteit.

Superego: De superego is het laatste aspect van persoonlijkheid dat naar voren komt en het bevat onze idealen en waarden. De waarden en overtuigingen die onze ouders en de maatschappij ons bijbrengen, zijn de leidende kracht van het superego en het streeft ernaar ons te laten gedragen volgens deze moraal.

De verdedigingsmechanismen van het Ego

Een afweermechanisme is een strategie die het ego gebruikt om zichzelf tegen angst te beschermen. Deze defensieve instrumenten fungeren als een beveiliging om te voorkomen dat de onaangename of pijnlijke aspecten van het onbewuste het bewustzijn binnenkomen. Wanneer iets te overweldigend of zelfs ongepast lijkt, helpen afweermechanismen voorkomen dat de informatie het bewustzijn binnengaat om stress te minimaliseren.

Zwakke punten

De psychoanalyse groeide in de loop van het begin van de twintigste eeuw, maar het was niet zonder critici.

 • Freuds theorieën benadrukten te veel de onbewuste geest, seks, agressie en jeugdervaringen.
 • Veel van de door psychoanalytische theoretici voorgestelde concepten zijn moeilijk te meten en te kwantificeren.
 • De meeste ideeën van Freud waren gebaseerd op case-studies en klinische observaties in plaats van empirisch, wetenschappelijk onderzoek.

Sterke punten

Ondanks haar critici speelde psychoanalyse een belangrijke rol in de ontwikkeling van psychologie. Het heeft onze benadering van de behandeling van psychische problemen beïnvloed en blijft tot op de dag van vandaag invloed uitoefenen in de psychologie.

 • Hoewel de meeste psychodynamische theorieën niet afhankelijk waren van experimenteel onderzoek, hebben de methoden en theorieën van psychoanalytisch denken bijgedragen aan de ontwikkeling van experimentele psychologie.
 • Veel van de door psychodynamische denkers ontwikkelde persoonlijkheidstheorieën zijn vandaag de dag nog steeds invloedrijk, waaronder de theorie van Erikson over psychosociale stadia en de psychoseksuele stadiumtheorie van Freud.
 • Psychoanalyse opende een nieuwe kijk op psychische aandoeningen en suggereerde dat praten over problemen met een professional kan helpen de symptomen van psychische nood te verlichten.

Moderne relevantie

Wanneer je mensen vraagt ​​om de dingen op te noemen die in je opkomen als ze aan psychologie denken, duiken Sigmund Freud en psychoanalyse vrij vaak op. Het lijdt geen twijfel dat de psychoanalyse, zowel als therapeutische benadering als theoretisch, zeker zijn stempel heeft gedrukt op de psychologie.

Er zijn nog een paar mensen over die een puur psychoanalytisch standpunt innemen over menselijk gedrag. De meeste psychologen hanteren tegenwoordig een meer eclectische benadering op het gebied van psychologie.

In feite beschouwen veel hedendaagse psychologen psychoanalyse met scepsis. Sommigen voelen zelfs spot voor Freuds denkwijze. Maar is deze eerlijke ">

Er zijn enkele recente rapporten geweest over de algemene achteruitgang van traditionele psychoanalyse:

 • Een rapport gepubliceerd door de American Psychoanalytic Association ontdekte dat psychologische afdelingen psychoanalyse meestal puur als een historisch artefact behandelen, terwijl onderwerpen als kunst, literatuur, geschiedenis en andere onderwerpen in de geesteswetenschappen psychoanalyse eerder als een doorlopend en relevant onderwerp onderwijzen.
 • In een artikel uit 2007 in The New York Times werd ook de achteruitgang van de psychoanalyse in de psychologie opgemerkt.

Dus waarom is de psychoanalyse aan de kant gezet als een academisch onderwerp in de psychologie? Een deel van het probleem, volgens sommigen, komt voort uit het falen van de psychoanalyse om de geldigheid van haar therapeutische aanpak te testen en eerdere mislukkingen om de discipline te onderbouwen in evidence-based praktijken.

Ondersteuning en kritiek

Kritieken op psychoanalyse:

Sommigen suggereren dat psychoanalyse niet zo effectief is als andere behandelingen. Een deel van de reden waarom velen tegenwoordig zo sceptisch staan ​​tegenover psychoanalyse is dat het bewijsmateriaal dat de effectiviteit ervan ondersteunt, vaak als zwak werd beschouwd.

Een deel van het onderzoek naar de effectiviteit van psychoanalyse heeft echter steun voor deze behandelingsmodaliteit opgeleverd. Eén meta-analyse wees uit dat psychoanalyse even effectief zou kunnen zijn als andere therapeutische benaderingen. Anderen onderzoeken suggereren dat psychoanalyse effectief kan zijn bij de behandeling van depressie, drugsverslaving en paniekstoornis.

In een recent onderzoek naar de effectiviteit van psychoanalyse suggereerden onderzoeker en psychoanalyticus Peter Fonagy dat psychodynamische therapie effectief zou kunnen zijn bij de behandeling van depressie, eetstoornissen, somatische stoornissen en sommige angststoornissen.

Psychoanalyse vereist vaak een investering van tijd, geld en moeite. Een ander probleem is dat psychoanalyse over het algemeen een langetermijnvoorstel is. We leven in een tijd waarin mensen snelle resultaten en benaderingen zoeken die een effect hebben in dagen, weken of maanden - bij psychoanalytische therapie zijn een cliënt en een therapeut vaak betrokken bij het onderzoeken van problemen over een periode van jaren.

"Met behulp van de criteria die zijn vastgesteld voor een evidence-based behandeling, voldoet traditionele psychoanalyse alleen niet als een methode voor therapie voor de grote meerderheid van psychische stoornissen, " suggereerde psycholoog Susan Krauss Whitbourne in een artikel voor Psychology Today . "Het is echter een te simpele vereenvoudiging om Freuds bijdragen als irrelevant voor de psychologie af te wijzen, zoals [het artikel in de New York Times ] impliceert."

Verleden en heden

Veel van Freuds ideeën zijn uit de gratie geraakt in de psychologie, maar dat betekent zeker niet dat zijn werk zonder verdienste is.

Zijn benadering van therapie - de suggestie dat geestesziekten te behandelen was en dat praten over problemen verlichting kon brengen - was een revolutionair concept dat een blijvende indruk heeft achtergelaten op hoe we de behandeling van geestesziekten aanpakken.

En onderzoek heeft op zijn minst enkele van de oorspronkelijke ideeën van Freud ondersteund. "Recente beoordelingen van neurowetenschappelijk werk bevestigen dat veel van Freud's oorspronkelijke waarnemingen, niet in het minst de doordringende invloed van niet-bewuste processen en de organiserende functie van emoties om te denken, bevestiging hebben gevonden in laboratoriumstudies, " verklaarde Peter Fonagy in een artikel gepubliceerd in World Psychiatrie .

Het is ook belangrijk om te onthouden dat Sigmund Freud ook een product van zijn tijd was. Hoewel hij bekend stond om zijn vaak vermetele theorieën (vooral als schokkend beschouwd tijdens de Victoriaanse periode), was zijn kijk op de wereld gekleurd door de tijd waarin hij leefde. Dus welke weg zou de psychoanalyse vandaag nemen als Freud in onze tijd leefde?

"Als Freud vandaag nog leeft", schrijft Fonagy, "zou hij zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe kennis over hersenfuncties, zoals hoe neurale netten zich ontwikkelen in relatie tot de kwaliteit van vroege relaties, de locatie van specifieke capaciteiten met functionele scans, de ontdekkingen van moleculaire genetica en gedragsgenomica en hij zou zijn geliefde Project voor een wetenschappelijke psychologie, het mislukte werk waarin hij probeerde een neuraal gedragsmodel te ontwikkelen, zeker niet hebben opgegeven. "

Een belangrijk ding om op te merken, legt Whitbourne uit, is dat hoewel de psychoanalyse mogelijk achteruitgaat, dit niet betekent dat het psychodynamische perspectief dood is. "Psychologen praten tegenwoordig over het psychodynamische, niet het psychoanalytische perspectief, " schrijft ze, "als zodanig verwijst dit perspectief naar de dynamische krachten in onze persoonlijkheden waarvan de verschuivende bewegingen veel van de basis vormen voor ons waarneembare gedrag. Psychoanalyse is een veel nauwere term verwijzend naar het op Freudian gebaseerde idee dat ons onbewuste conflicten moeten worden opgelost om abnormaal gedrag te begrijpen en te behandelen. "

De psychoanalyse zoals Freud het bedacht heeft, neemt zeker af, maar dat betekent niet dat het psychodynamische perspectief is verdwenen of dat het binnenkort ergens naartoe zal gaan.

Toekomst

Dus wat kan de psychoanalyse doen om de voortdurende relevantie ervan in de wereld van de psychologie te waarborgen?

 • Volgens Fonagy is een nadruk op wetenschap de sleutel.
 • Empirisch onderzoek en evidence-based behandelingen moeten dieper worden onderzocht.
 • Fonagy suggereert ook dat verbeterde methoden voor het verzamelen van gegevens, het overwegen van andere mogelijke verklaringen voor gedrag en actieve samenwerking met andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg de legitimiteit en relevantie van psychoanalytische methoden kunnen verbeteren.
 • Sommige huidige inspanningen om de psychoanalyse nieuw leven in te blazen, zijn gericht op psychoanalytische concepten die meer evidence-based zijn (zoals de gehechtheidstheorie) of op het verbinden van Freud's idee van het onbewuste met de moderne neurowetenschap.

Het is duidelijk dat Freud's stempel op de psychologie vandaag nog steeds wordt gevoeld. Spraaktherapie kan het beste worden geassocieerd met psychoanalyse, maar therapeuten gebruiken deze techniek vaak in een reeks andere behandelmethoden, waaronder cliëntgerichte therapie en groepstherapie.

Psychoanalyse is misschien niet de kracht die het in 1910 had, maar de theorieën van Freud hebben een blijvende invloed gehad op zowel de populaire cultuur als de psychologie.

Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter